De wind waait strakhard

Geplaatst op Geupdate op

 De wyn waait ful stram
de kreft ut myn liif.   Fer-slein
wachtsj’ik op lijte.

winterweer

De wind waait strakhard
de kracht uit mijn lijf.  Geveld
wacht ik op luwte.