Myn pake oan ’t wurd

Geplaatst op Geupdate op

Myn pake hie in protte sprekwurden en siswizen yn syn holle.
Mijn grootvader had heel wat spreekwoorden en gezegden paraat. 

haring eten

 • Wa komt is wolkom en wa net komt ek? Nee, dy bliuwe der mar, sei myn beppe dan.
  • Wie komt is welkom en wie niet komt ook! Nee, die blijven maar weg, zei mijn beppe dan.
 • Heale bakjes kofje ha wy net. We rekkenje hjir leaver per liif fol.
  • Halve bakjes koffie hebben we niet. Wij rekenen liever per vol lijf.
 • Yn alle gefallen is it net mooglik in neakene boer yn ‘e bûse te skieten.
  • Hoe dan ook is het niet mogelijk om een naakte boer in zijn broekzak te schijten.
 • As buorman boer de sleat net hekkelje wol, dan moatte se him de kont tarje.
  • Als je buurman de sloot niet wil hekkelen, dan moeten ze zijn kont teren.
 • Se, wa binne dat?
  • Ze, wie zijn dat?
 • Alle lytse bietsjes helpe, sei de boer, en hy skiet op syn eigen lân.
  • Alle beetjes helpen, sprak de boer, en hij scheet op zijn eigen land.
 • Mar gjin earmoed, dan de geit mar fuort.
  • Geen armoede, dan de geit weg!
 • As it brij reint, dan leit myn bued (Sint Nieksters foar board of panne) op ‘e kop.
  • Als het pap regent, dan ligt mij bord op zijn kop.
 • “As jo de sleat dimpe wolle, moatte jo soks net earst oan de kikkerts freegje.”
  • Als je de sloot wil dempen, moet je dat niet eerst overleggen met de kikkers.

Opgetekend door Harry Bouwhuis (overleden op 19 april 2019)