De Zakeman

Fersinsels, mar dochs donders wier!

Geplaatst op Geupdate op

Artikel De Zakenman

SINT NICOLAASGA – ,,Skriuw jo eigen ferhaal ris op papier.” Met het uitbrengen van zijn boek ‘Verzonnen waarheid’ hoopt Leonard Bouwhuis uit Sint Nicolaasga anderen te inspireren om zelf eens de pen te pakken, in plaats van een boek van de bibliotheek te lenen. ,,Der is gjin grins by skriuwen. Myn ferhalen binne fiksy, mar tagelyk ek donders wier.”

Met het schrijven van verhalen wil Leonard Bouwhuis zijn gevoelens en gedachten onder woorden brengen. In de bundel ‘Verzonnen waarheid’ staan levensloopverhalen, die volgens de Sint Nykster meer zijn dan het opsommen van feiten, gebeurtenissen en ervaringen. ,,De ferhalen bringe de lêzer yn kontakt mei de djippere lagen yn harsels. Sa is der in ferhaal oer in fûnling yn in polder, dy’t grutbrocht wurdt troch hjerringmiuwen. Sokskin fansels hielendal net, dochs sille in soad minsken dizze metafoor herkinne. De haadpersoan is yn in wrâld belanne, dy’t him net begrypt”, verklaart Bouwhuis.

,,Faaks binne ferhalen ek in stikje belibben. Hoe faker immen wat fertelt, hoe mear dat wierheid wurdt. Sa giet een diel fan it boek oer Jan Prakje, in reizgjende keapman dy’t ek wol yn Sint Nyk en omkriten kaam. Oer him geane in hiel soad ferhalen de rondte, mar wat is no wier en wat net?”. Het is voor Leonard Bouwhuis voor de eerste keer dat hij op deze manier een verhalenbundel uitbrengt. Wel schreef hij eerder gedichten. ,,En foar myn wurk as loopbaancoach, trou-amtner en sprekker by útfearten wit ik wol hoe’t ik dingen ûnder wurden bringe moat.”

Met zijn verhalenbundel hoopt Bouwhuis mensen te inspireren om verhalen te schrijven. ,,Op dizze wize leare jo herkennen wat josels en oaren beweegt. Boppedat set it oan ta erkenning, selsrefleksje, besinning en ferdjipping. Troch te skriuwen, kinno jo belibbenissen en herinnerings in plak jaan.”

De reacties op het boek zijn erg positief. ,,Guon ferhalen reitsje minsken of jout harren in glimke op it gesicht. Foar my is ek it foarwurd tige wichtich. Dêr ha ik Wibe Veenbaas foar frêge, hy is grûnlizzer fan Phoenix Opleidingen, in instituut op ûnder oare it mêd fan systemysk wurkjen. Ik ha yn 2011 in workshop by him folge en bin der grutsk op dat hy plan-út ja sein hat.”